Etter Folketrygdloven §8-4 er retten til sykepenger gitt at vedkommende er «arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade». Det fremgår videre av lovteksten av arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller tilsvarende, ikke gir rett til sykepenger.


Utgangspunktet for å få rett til sykepenger er at det snakk om 100% arbeidsuførhet. Dersom den ansatte er delvis arbeidsfør, kan det ytes graderte sykepenger . Det er et vilkår at den ansatte har minst 20% nedsatt arbeidsuførhet. Sykepengenes størrelse begrenses da på grunnlag av reduksjon i arbeidstid og/eller inntektstapet.

 

Rett til sykepenger

For å få rett til sykepenger må den ansatte ha arbeidet i minst 4 uker før vedkommende ble arbeidsufør. Dette er i henhold til Folketrygdeloven §8-2. Kravet om opptjeningstid faller bort dersom arbeidsuførheten skyldes en yrkesskade. Det er i tillegg et krav om at den ansatte har et lovlig opphold i Norge, jf. Folketrygloven § 2-1

Selv om sykdommen eller skaden skyldes uaktsomhet fra den ansattes side, har vedkommende krav på sykepenger. Bortfall fra sykepenger kan skje dersom den ansatte uten rimelig grunn nekter å ta imot behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak eller unnlater å følge opp legens råd. Det samme gjelder dersom den ansatte opptrer på en måte som vedkommende bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten. Dette er i henhold til Folketrygdeloven § 21-8.

Sykefravær2 komp

Dette står i loven om rettigheter ved sykefravær


Ofte stilte spørsmål

Har jeg krav på sykmelding ved en konflikt på arbeidsplassen?

Nei, det er et krav om at vilkår for sykepenger at funksjonsnedsettelsen må skyldes sykdom eller skade.

 

Èn vanskelig arbeidssituasjon kan på sikt utvikle seg til at du blir syk. Som følge av din medvirkningsplikt i henhold til Arbeidsmiljøloven §2-3 har du en plikt til å melde i fra til arbeidsgiver dersom det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen eller at arbeidet påvirker din helse negativt. Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt å følge opp.

Min arbeidsgiver sier at jeg ikke har rett på sykepenger utover 60 dager. Jeg har akkurat fylt 67 år. Stemmer dette?

Ja, arbeidstakere mellom 67 – 70 år har bare en begrenset rett til sykepenger. Dette er i henhold til Folketrygdloven §§8-12 fjerde ledd og 8-51.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Egenmelding om fravær