Som arbeidsgiver plikter du å legge til rette forholdene slik at ansatte som har fått redusert arbeidsevne som følge av sykdom, ulykke, slitasje eller liknende, i størst mulig grad kan beholde arbeidet, eventuelt gis annet passende arbeid. Dette er regulert i Arbeidsmiljøloven § 4-6

 

Då innen 4 uker ha utarbeidet en oppfølgingsplan med sikte på en tilbakeføring til arbeidet, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Dette fremkommer både fra Arbeidsmiljøloven § 4-6 og Folketrygdloven §25-2.

 

Oppfølgingsplan

Planen skal utarbeides i samarbeid med den ansatte. Noen av de viktigste punktene som må belyses er:

  • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Den ansatte har i henhold til Arbeidsmiljøloven §2-3 en medvirkningsplikt til å medvirke i dette arbeidet.
  • Aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt med virkemidler fra NAV
  • Plan for videre oppfølging. Plan bør være så konkret som mulig med ansvarliggjøring av konkrete tiltak både på den sykmeldte og arbeidsgiver.

 

Oppfølgingsplan skal sendes sykmelder så snart den foreligger og senest innen 4 uker. Ved utfylling av digital oppfølgingsplan, så skjer dette automatisk.

 

Senest etter 7 uker skal oppfølgingsplanen revideres med mindre det er åpenbart unødvendig. Dette gjelder også ved en gradert sykmelding.

 

NAV skal innen 26 uker etter sykefraværet startet , innkalle til dialog møte 2. Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes et dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt. Arbeidsgiver skal senest 1 uke i forkant av dialogmøte 2, sende en oppdatert oppfølgingsplan til NAV.

 

Partene kan i tillegg be NAV om å innkalle til dialogmøte 3 hvis det er behov for et ytterligere ”stopp-punkt” og forum for dialog i slutten av sykepengeperioden. Både arbeidstakeren, arbeidsgiveren og den som sykmelder har plikt til å delta når NAV innkaller til dialogmøte.

Øyvind Larseng Videokonsultasjon 2Trenger du bistand i oppfølgingen kan du ta kontakt med Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. Du kan også spørre ditt verneombud om råd, dersom vedkommende har kompetanse innen sykefraværsoppfølging.

 

Det følger videre av Folketrygdloven §8-8 at arbeidstaker plikter å gi de nødvendige opplysninger om restarbeidsevne, prognose og liknende, men ikke diagnosen.

Arbeidstaker plikter dermed å fortelle hva vedkommende kan gjøre og hva vedkommende ikke kan gjøre, men ikke hvorfor. Manglende medvirkning kan føre til stopp i sykepengeutbetalingen. Arbeidsgiver kan også vurdere en advarsel ved manglende medvirkning. Arbeidstaker plikter å delta med mindre det ikke foreligger medisinske årsaker til dette.

 

Dette står i loven om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker


Ofte stilte spørsmål

Kan jeg som ansatt nekte å delta i et oppfølgingsmøte sykefravær?

Du kan kun nekte dette dersom det foreligger tungtveiende medisinske årsaker til dette. DU har i henhold til Arbeidsmiljøloven §2-3 og Folketrygdloven §8-8 en plikt til å medvirke og delta på disse møtene.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Oppfølgingsplan

  • pdf icon Presentasjon: Sykefravær

  • pdf icon Arbeidsgiver bestrider sykmelding - egenmelding