Arbeidsuførhet kan dokumenteres gjennom egenmelding (egenerklæring) eller erklæring fra en godkjent sykmeldende instans.

 

En egenmelding er at den ansatte melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

En ansatt har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding etter bestemmelsene i Folketrygdloven §§8-24 til 8-27.

 

Når kan ansatte benytte egenmelding?

Bare ansatte som har vært ansatt i minimum 2 måneder før arbeidsuførheten oppsto, kan benytte egenmelding.

Den ansatte får rett til  sykepenger etter 4 ukers ansettelse, men må kontakte fastlege første fraværsdag dersom fraværet oppstår innen 2 måneder. Det finnes noen unntak fra denne regelen og det er at egenmelding kan benyttes allerede etter 4 uker når avbruddet skyldes permittering fra virksomheten eller ved lovbestemt permisjon.

Egenmelding kan gis både skriftlig og muntlig. Den ansatte må selv ta ansvaret for måten meldingen er gitt på og har dermed ansvaret for at beskjeden kommer frem til personen som er ansvarlig for oppfølgingen. Kommer ikke meldingen frem, kan arbeidsgiveren anse at egenmeldingen ikke er gitt.

Første fraværsdag regnes i hele dager. Må den ansatte forlate arbeidet i løpet av arbeidsdagen, har ikke den ansatte krav på sykepenger med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver.

Egenmelding2 komp

Som arbeidsgiver kan man bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding. Dette gjelder dersom:

 • Den ansatte i løpet av 12 måneder har hatt minst 4 fravær uten å legge frem legeerklæring
 • Dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før en beslutning om tap av rett til å bruke egenmelding tas, skal den ansatte ha mulighet til å uttale seg. En beslutning om å ta fra en ansatt retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter 6 måneder.

 

Dette står i loven om egenmelding


Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg regler om bruk av egenmelding som dokumentasjon for fravær grunnet egen sykdom?

Du vil finne reglene i Folketrygdeloven §§ 8-23 til 8-27 .

Hvordan dokumenteres egenmeldt sykefravær?

Det er ikke et krav til skriftlig dokumentasjon, men det anbefales at det fylles ut en egenmelding (egenerklæring). Dette må være kjent for den ansatte gjennom virksomhetens egne rutiner. Du kan finne både rutine og egenmeldingskjema i temabank sykefravær.

Hvor mange dager kan den ansatte benytte egenmelding?

Her er det lagt opp til en standard på 4 fraværstilfeller, der hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil 3 kalenderdager. Totalt 12 kalenderdager. Enkelte virksomheter har gjort det slik at det kan benyttes 24 egenmeldingsdager, der hvert fraværstilfelle kan være inntil 8 kalenderdager.

 

Det er derimot ikke noe i veien at arbeidsgiver kan innføre flere egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode.

Regnes arbeidsfrie dager som faller innenfor egenmeldt sykefravær i egenmeldingsperioden?

Ja, egenmeldingsdager regnes i kalenderdager og ikke i arbeidsdager. Eksempel: Ansatt er syk mandag til onsdag. Tirsdag er arbeidsfri, men den ansatte har hatt egenmeldt sykefravær i 3 kalenderdager.

Jeg har begynt i ny jobb og blitt syk. Kan jeg benytte egenmeldingsdager?

Du må ha vært ansatt i 8 uker (2 måneder) for å kunne benytte egenmelding ved eget sykefravær. Arbeidsgiver kan velge å godkjenne bruk av egenmelding før 8 uker.

Personalavdeling nektet meg å benytte egenmelding etter permittering. Kan de gjøre dette?

Permittering ut over 2 uker regnes som opphør av arbeidsforholdet i relasjon til sykepengeretten. Dette innebærer i prinsippet at du må arbeide i 8 uker etter endt permittering for å kunne benytte egenmelding.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

   • Last ned grønn Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom
   • Last ned grønn Bestemmelser om egenmelding
   • Last ned grønn Egenmelding om fravær