Reglene om permittering har utviklet seg i samspillet mellom partene i arbeidslivet. Retten til å permittere er ikke lovfestet.

For å kunne permittere må arbeidsgiver ha en saklig grunn. Saklig grunn kan være midlertidig mangel på oppdrag, slik at det ikke er mulig å ha arbeidsoppgaver til den ansatte som er forenlig med virksomhetens drift. Saklighetsvurderingen må også ses i sammenheng av blant annet virksomhetens økonomi og om en permittering vil ramme den ansatte spesielt hardt grunnet personlige/familiære forhold.permittering

Uforutsette hendelser som fremgår av Arbeidsmiljøloven §15-3 (10, vil også kunne gi grunnlag for permittering.

Det er en forutsetning for at permitteringen skal gjennomføres, at arbeidstakerne og evt. tillitsvalgte er varslet skriftlig 14 dager før igangsettelse av permittering. Permitteringsvarslet må oppfylle de formelle kravene til et varsel. Som arbeidsgiver anbefales det å drøfte permitteringen med den ansatte. Dersom enkelte av de ansatte er fagorganiserte og du har tillitsvalgte i din virksomhet, har du en plikt til å foreta drøftelser i forkant av permittering.

Permittering følger ansiennitetsprinsippet dersom det ikke foreligger annen saklig grunn for å fravike prinsippet. Arbeidsgiver har lønnsplikt i forbindelse med permitteringen i arbeidsgiverperioden, som er 20 dager. Utover dette har arbeidstaker mulighet å søke dagpenger.

I utgangspunktet kan en arbeidstaker permitteres for en periode på inntil 6 måneder. Permittering utover dette krever at partene er enige.  Lønnsplikten til arbeidsgiver inntreffer etter endt permittering.

Planlegging av permittering på mer enn 50% av arbeidstiden for mer enn 4 uker av 10 ansatte eller flere, må varsles til NAV tidligts mulig, slik at NAV kan forberede seg og sette inn tiltak for å begrense skadevirkningene til de ansatte. Meldeskjemaet finnes på nav.no og kan sendes direkte etter innlogging.

 

Når det gjelder permittering vedrørende spesielle hendelser, som f.eks grunnet Corona situasjonen gjelder spesielle bestemmelser, vennligst ta kontakt.

 


Ofte stilte spørsmål

Hvem kan permitteres i virksomheten?

Alle som har et ansettelsesforhold, kan permitteres av arbeidsgiver. Dette gjelder også daglig leder.

Jeg driver et enkeltpersonforetak, kan jeg permittere meg selv?

Som innehaver av et enkeltpersonforetak kan du ikke permittere deg selv, fordi du er definert som selvstendig næringsdrivende.

Kan arbeidsgiver permittere ansatte på ferie?

Når det gjelder ansatte på ferie, vil utgangspunktet være at virksomheten ikke har behov for å permittere fordi de ikke er en del av de planlagte ansatte til for arbeidsuken.

 

Når det er sagt, så foregår den meste av ferieavviklingen over en kort periode, slik at det også vil være hensiktsmessig også å varlse arbeidstakere som har ferie. Det vil ikke være hensiktsmessig at at permitteringen starter før ferien er slutt.

Det har dukket opp mer arbeid i virksomheten og jeg trenger som arbeidsgiver å avslutte permitteringen på noen av de permitterte. Hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre dersom den ansatte har fått annet midlertidig arbeid?

Arbeidstaker har på bakgrunn av sin arbeidsavtale plikt til å møte på arbeid ved du er best fastsatte dato. Dersom denne ikke er fastsatt på forhånd, må arbeidstaker kunne få noe tid til å komme seg tilbake. Derfor antas at arbeidstaker har plikt til å møte opp på arbeid innen 1 dag eller 2 etter at pålegg om å komme i arbeid har kommet frem til den ansatte. Her blir det henvist til den alminnelige påbudsregel fra avtaleretten, avtaleloven §2.

 

Arbeidstaker kan også være gjort kjent med at permitteringen er avsluttet på annen måte, for eksempel gjennom telefon i kombinasjon  med skriftlig innkalling/innkalling per e-post opp mot dokumentasjon.

 

Det kan være at den ansatte har funnet seg annet midlertidig arbeid i permitteringsperiode. Arbeidstaker har en plikt til å melde seg som arbeidssøker for å få dagpenger og kan dermed få annet midlertidig arbeid hos annen arbeidsgiver. Den ansatte kan dermed ha bundet seg opp en periode hos ny arbeidsgiver når du som arbeidsgiver forsøker å få den permitterte tilbake.

 

Den ansatte som får arbeid annet sted av noe varighet, bør melde fra om dette til permitterende arbeidsgiver. Dette kan evt. synliggjøres i permitteringsvarsel. Som permitterende arbeidsgiver må du langt på vei akseptere dette , ettersom du har suspendert arbeidsavtalen. Dersom du har satt en sluttdato for permittering, plikter den ansatte å møte opp til denne dato.

Virksomheten har hatt flere ansatte ute i permittering grunnet manglende oppdrag. Nå har vi mottatt flere nye bestillinger og må ha ansatte tilbake i arbeid. Er det noe spesielt jeg må tenke på, når det gjelder utvelgelse av hvilke ansatte som skal først tilbake etter endt permittering?

Det er viktig å tenke på utvelgelsen av ansatte ved en permittering. Dette gjelder også når du som arbeidsgiver skal avslutte en permittering.

 

Normalt er ansiennitet det som blir prioritert, men dette kan fravikes når det foreligger en annen saklig grunn.

 

En annen saklig grunn er om dersom dere har et spesielt behov for å sikre driften og arbeidsplassen ved å prioritere ansatte med en spesiell form for kompetanse for å kunne være mer fleksible. Ansiennitet har mindre betydning ved permittering enn ved oppsigelse. Økonomiske og/eller sosiale hensyn til den permitterte vil også kunne tas med i en betraktning.

 

Arbeidsgiver har styringsrett, dersom annet ikke er dokumentert i en spesiell avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte. Utvelgelsen bør allikevel være saklig og bygd på et forsvarlig skjønn ut fra deres drift. Det er viktig å dokumentere om hvorfor dere har tatt den aktuelle avgjørelsen. I arbeidsretten beskriver man ofte dette at saklighetsprisnipp må være fulgt.

 

Det er alltid viktig for arbeidsgiver å dokumentere, samt å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med de som er permittert. Dette for å unngå unødvendig prat og støy innad i organisasjonen og mellom de ansatte.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Protokoll – vedrørende permittering
  • Last ned grønn Varsel om permittering: Manglende oppdrag-inntjening
  • Last ned grønn Varsel om permittering: Corona | For arbeidsgiver