En viktig del av det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er gode rutiner for å registrere skader og sykdommer som er eller kan være arbeidsrelatert. I henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 5 skal arbeidsgiver sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom som antas ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger med mindre den ansatte har samtykket til dette.

 

Melde skader

Arbeidsulykker som medfører alvorlig skade eller død, skal straks varsle nødetater og Arbeidstilsynet. Etter det første telefonvarselet, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig til Arbeidstilsynet.

Hvis det er i tvil om en skade er alvorlig nok til at en skal melde fra, er det naturlig at den ansatte selv og evt. verneombud rådføres. I tillegg må du som arbeidsgiver melde skader til NAV på eget skjema jf. Folketrygdloven §13-14.

 

ulykke på arbeidsplassen komp

Som arbeidsgiver har man en plikt til å tegne forsikring som dekker yrkesskade og yrkessykdom som ansatt(e) påføres under arbeid i arbeidstiden. Yrkesskadeerstatningen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til skyld. Ved skader må også forsikringsselskapet meldes.

 

Arbeidsskadedødsfall

Tall fra Folkehelseinstituttet vider at de siste årene har tilsynsmyndighetene i arbeidslivet registrert rundt 50 arbeidsskadedødsfall årlig. De fleste av dødsfallene skjer i det landbaserte arbeidslivet, en fjerdedel innen sjøfartsnæringen og svært få innen luftfart og petroleumsvirksomhet. Det er nesten utelukkende menn som dør av skader i arbeidslivet, noe som langt på vei skyldes at menn i større grad er sysselsatt i de mest ulykkesutsatte yrkene (primærnæringene, transport og lagring, samt bygge- og anleggsvirksomhet). Utenlandske arbeidstakere har en høyere risiko for skader enn norske arbeidstakere, og utgjør en økende andel av de som omkommer i arbeidsulykker.

 

Årlig rapporteres det om lag 23 000 arbeidsskader til NAV, men det antas at det faktiske antallet er betydelig høyere. Denne statistikken inneholder få skader blant selvstendig næringsdrivende og underestimerer skaderisikoen innenfor enkelte næringer. Det er langt jevnere kjønnsfordeling for arbeidsskader enn for arbeidsskadedødsfall, med kun en liten overvekt av menn.

 


Ofte stilte spørsmål

Må jeg melde alle skader til Arbeidstilsynet?

Nei, mindre skader kan du melde som avvik/uønsket hendelse i virksomhetens avvikssystem. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 5-1 så skal du sørge for at alle personskader som oppstår i arbeidet registreres.

 

Dette registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. De ansatte har også en plikt å melde ifra til arbeidsgiver dersom vedkommende blir skadet eller pådrar seg sykdom som den ansatte mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall