Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Lover og forskrifter

 • Last ned grønn Lover og forskrifter - Generell
 • Last ned grønn Lover og forskrifter - Bygg og anlegg
 • Last ned grønn Forskrift om utførelse av arbeid - februar 2017
 • Last ned grønn Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - februar 2017
 • Last ned grønn Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - februar 2017
 • Last ned grønn Arbeidsplassforskriften - april 2017


 • Systematisk HMS-arbeid

 • Last ned grønn Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
 • Last ned grønn Internkontrollforskriften
 • Last ned grønn HMS kalender Mal
 • Last ned grønn Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)


 • HMS-organisasjonen

 • Last ned grønn Opplæring av ansatte: ditt firma
 • Last ned grønn Dokumentert opplæring: ditt firma

 

 • Kartlegging  og risikovurdering

 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering - vold og trusler
 • Last ned grønn Sikker jobb analyse - Alle bransjer
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering biologisk smittefare
 • Last ned grønn Risikovurdering mal: Bygg og anlegg
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Hånd-arm vibrasjoner
 • Last ned grønn Eksempel: Kartlegging og risikovurdering
 • Last ned grønn Eksempel: Handlingsplan etter utført risikovurdering
 • Last ned grønn Handlingsplan etter utført risikovurdering
 • Last ned grønn Eksempel med risikodiagram med fargeskala
 • pdf icon Presentasjon: Kartlegging og risikovurdering
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Manuelt arbeid
 • Last ned grønn Risikovurdering av kjemikalier
 • Last ned grønn Kriterietabell for vurdering av kjemisk helsefare
 • Last ned grønn Risikovurdering av HMS forhold - stor risikomatrise
 • Last ned grønn Risikodiagram med fargeskala
 • Last ned grønn Kartlegging av verktøy som gir mekaniske vibrasjoner

 

 • Avvik og forbedringer

 • Last ned grønn Avviksskjema (dokument)
 • pdf icon Avviksskjema (PDF)
 • Last ned grønn Rutine for melding av avvik

 

 • Vernerunde

 • Last ned grønn Vernerunde: Enkel
 • Last ned grønn Vernerunde: Utvidet
 • Last ned grønn Vernerunde: Kjøretøy
 • Last ned grønn Elektronisk vernerundeskjema: Bygg- og anlegg
 • Last ned grønn Vernerunde: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • pdf icon Presentasjon: Vernerunde


 • Verneombud

 • Last ned grønn Eksempel: Valg av verneombud
 • Last ned grønn Prosedyre verneombud: ditt firmanavn
 • Last ned grønn Forsvarlighetsvurdering: kortere opplæringstid kurs
 • Last ned grønn Avtale om alternativ ordning verneombud

 

 • Opplæring

 • Last ned grønn Opplæring av ansatte: ditt firma
 • Last ned grønn Dokumentert opplæring: ditt firma
 • Last ned grønn Dokumentert opplæring – bruk av bakløfter på lastebil

 

  • AKAN (rus- og spilleavhengighet)
  • Last ned grønn Advarsel for brudd på AKAN-policy: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Policy for rusmiddelbruk og spill: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Advarsel - brudd på AKAN-avtale
  • Last ned grønn Individuell AKAN-avtale: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Forslag til Handlingsplan for Akan-arbeidet i Ditt Firmanavn
  • Last ned grønn Momentliste - AKAN avtale ved Ditt firmanavn AS
  • pdf icon Presentasjon: Rus- og spilleavhengighet


  • Arbeidsmiljøutvalg

  • Last ned grønn Sjekkliste AMU
  • Last ned grønn Hvem skal representere arbeidstakerne – valgordninger AMU
  • Last ned grønn Avtale om kortere opplæringstid for AMU medlemmer
  • Last ned grønn Eksempel på saksinnmelding til Arbeidsmiljøutvalget
  • Last ned grønn Arbeidsmiljøutvalgets funksjon
  • Last ned grønn Utkast mal møtereferat-møteinnkalling AMU
  • pdf icon Presentasjon: Arbeidsmiljøutvalg AMU

   

  • Hygiene og smittevern

  • Last ned grønn Sjekkliste smittevern og hygiene for restaurant og serveringsbransjen
  • Last ned grønn 5 tips for å forebygge smitte
  • Last ned grønn Plakat håndhygiene
  • Last ned grønn Informasjon om influensavaksine
  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering – biologisk smittefare
  • pdf icon Presentasjon: Biologisk smittefare og hygiene

   

  • Internkontroll elsikkerhet

  • Last ned grønn Internkontroll Elsikkerhet - Ditt firmanavn
  • Last ned grønn Oversikt utstyr: Elektromedisinsk utstyr
  • Last ned grønn Risikovurdering: Elsikkerhet - Ditt firmanavn

   

  • Organisatorisk arbeidsmiljø

  • pdf icon Presentasjon: Stress

   

  • Psykososialt arbeidsmiljø

  • pdf icon Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell

   

  • Revisjon av HMS-arbeidet

  • Last ned grønn Forenklet gjennomgang av HMS-systemet: ditt firma
  • Last ned grønn Eksempel: Revisjonsplan
  • Last ned grønn Rutinemal: Intern revisjon
  • Last ned grønn Sjekkliste: Revisjon
  • Last ned grønn Mal: revisjonsrapport
  • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i åpningsmøte - internrevisjon
  • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i avslutningsmøte - internrevisjon

   

  • Beredskap

  • Last ned grønn Varslingsplan ved ulykke på prosjekt
  • Last ned grønn Beredskapsplan ved brann i lokaler
  • Last ned grønn Instruks førstehjelp

   

  • Ergonomi

  • Last ned grønn Arbeidstilsynets vurderingsmodeller

   

  • Yrkes- og reisevaksinasjon

  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering – biologisk smittefare

   

 • Varsling

 • Last ned grønn Skjema for varsling av kritikkverdige forhold
 • Last ned grønn Rutine for varsling etter Arbeidsmiljøloven kap 2
 • Last ned grønn Varsling - verdier og vern
 •  

 • Arbeidstid

 • Last ned grønn Timeliste
 • Last ned grønn Arbeidsplan – ulike arbeidstider
 • Last ned grønn Arbeidstidsbestemmelser
 • Last ned grønn Medleverordninger i institusjoner
 • Last ned grønn
  Rutine for registrering av arbeidstid ved din virksomhet
 • Last ned grønn Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • pdf icon Presentasjon: Arbeidstid

 • Lønn

 • Last ned grønn Foreløpig ingen vedlegg
 • Advarsel

 • Last ned grønn Mal: Advarsel

 

 • Medarbeidersamtale

 • Last ned grønn Mal: Handlingsplan medarbeider og utviklings samtale
 • Last ned grønn Skjema for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler
 • Last ned grønn Skjema for medarbeider-utviklingsamtale
 • pdf icon Presentasjon: Medarbeider- og utviklingssamtale
 • Ulykker på arbeidsplassen

 • Last ned grønn Melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall

 

 • Arbeidsreglement

 • Last ned grønn Arbeidsreglement: Personalhåndbok
 • pdf icon Arbeidsreglement: Personalhåndbok

 

 • Attest

 • Last ned grønn Attest - endt arbeidsforhold
 • Rettigheter ved sykefravær

 • Last ned grønn Foreløpig ingen vedlegg

 

 • Egenmelding

 • Last ned grønn Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom
 • Last ned grønn Bestemmelser om egenmelding
 • Last ned grønn Egenmelding om fravær 

 • Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

 • Last ned grønn Oppfølgingsplan

 • pdf icon Presentasjon: Sykefravær

 • pdf icon Arbeidsgiver bestrider sykmelding - egenmelding

 • Oppsigelse og nedbemanning

 • Last ned grønn Eksempel oppsigelse: Virksomhetens forhold
 • Last ned grønn Eksempel protokoll drøftelsesmøte: Virksomhetens forhold
 • Last ned grønn Eksempel innkalling til til drøftelsesmøte: Arbeidstakers forhold
 • Ferie

 • Last ned grønn Søknad om ferie
 • Last ned grønn Søknad om overføring av ferie
 • Last ned grønn  Mal: Ferieplan 2020
 • pdf icon Presentasjon: Ferieloven
 • Permittering

 • Last ned grønn Protokoll – vedrørende permittering
 • Last ned grønn Varsel om permittering: Manglende oppdrag-inntjening
 • Last ned grønn Varsel om permittering: Corona | For arbeidsgiver
 • Permisjon

 • Last ned grønn Søknad om permisjon: Avspasering, ferie og kurs
 • Last ned grønn Presentasjon om perimisjon
 • Ansettelse

 • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: norsk
 • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: engelsk
 • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: norsk og engelsk (elektronisk)
 • Last ned grønn Eksempel arbeidsavtale: Renhold
 • Last ned grønn Arbeidsavtale og rammeavtale ved tilkalling

 

 • Personvern

 • pdf icon Veileder om kontroll og overvaking i arbeidslivet
 • Last ned grønn Sjekkliste for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
 • Last ned grønn Personvernerklæring for Ditt Firmanavn AS
 • Last ned grønn Protokoll over behandlingsaktiviteter
 • Last ned grønn Internkontroll personvern: Eksempel
 • Last ned grønn Egenkontroll personvern: Ditt firmanavn AS
 • Last ned grønn Retningslinjer for sikkerhetstiltak ved Ditt firmanavn AS