Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Alle virksomheter som går innunder arbeidsmiljøloven må velge verneombud. Ved virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten (jf. arbeidsmiljøloven § 6-1).

Forutsetningen for å sløyfe vanlig verneombudsordning er at det i virksomheten fastsettes en annen ordning som ivaretar vernespørsmålet på en tilfredsstillende måte.

 

play video icon Video fra videoserien Introduksjon til HMS: Verneombudet (1:20)

 

 

Valg av verneombud

Ved beregning av antall arbeidstakere for å avgjøre om det skal velges verneombud, skal alle ansatte inkludert deltid- og timeansatte, regnes med.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakerne, og velges for to år av gangen. Alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste leder. Arbeidstakerne kan ikke velge arbeidsgiver eller den som

i arbeidsgiver sted leder virksomheten. Hvis arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, vil arbeidsgiver kunne utpeke verneombud.

Virksomheter med mer enn et verneombud skal ha minst et hovedvernombud. Hovedvernombudet har ansvaret for å samordne verneombudets virksomhet, og skal velges blant verneombudene.

 

Opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan avtale kortere opplæringstid (dokument finner som skjema nedenfor). Alle utgifter betales av arbeidsgiver.

Her finner du lover om verneombud


Ofte stilte spørsmål

Vår virksomhet er under 10 ansatte, må jeg ha verneombud?

Nei, du kan velge å ikke ha verneombud. Ved virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten (jf. arbeidsmiljøloven § 6-1).

 

Forutsetningen for å sløyfe vanlig verneombudsordning er at det i virksomheten fastsettes en annen ordning som ivaretar vernespørsmålet på en tilfredsstillende måte.

Hva er forskjellen på verneombud og tillitsvalgt?

Verneombudets har sitt mandat fra Arbeidsmiljøloven kap.6 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap.3.  Dette innebærer at verneombudet primært har Arbeidsmiljøloven kap.1 til kap.7 som sitt arbeidsområde.

Tillitsvalgte jobber ofte med innholdet i Arbeidsmiljøloven kap. 8 (Informasjon og drøftinger), kap.9 (kontroll tiltak i virksomheten) kap. 10 (arbeidstid), kap. 12 (rett til permisjon), kap. 13 (vern mot diskriminering), kap. 14 (ansettelse) og kap. 15 (opphør av arbeidsforhold), kap. 16 (ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse).

Tillitsvalgtordningen er ikke direkte lovregulert, og baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale. Den tillitsvalgte skal som regel ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er derfor ikke oppgaver for verneombudet, men mer en sak hvor den ansatte bør snakke med sin tillitsvalgte hvis det finnes. I de tilfellene hvor slike saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken.

Rollene kan derimot krysse hverandre i enkelte tilfeller. Dette kan f.eks gjelde i sykefraværsoppfølgingssaker, der den ansatte ønsker bistand. Ofte kan det være greit å spesifisere verneombudets rolle og tillitsvalgtes rolle i HMS systemet. I mindre virksomheter kan ofte verneombud og tillitsvalgt være samme person, selv om vi anbefaler at dette er to ulike roller.

Må det velges en tillitsvalgt i virksomheten?

Nei, Tillitsvalgtordningen er ikke direkte lovregulert, og baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale.  En hovedavtale er inngått mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Dette innebærer en avtale mellom en arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon, som f.eks LO-NHO, LO-Virke etc.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Eksempel: Valg av verneombud
  • Last ned grønn Prosedyre verneombud: ditt firmanavn
  • Last ned grønn Forsvarlighetsvurdering: kortere opplæringstid kurs
  • Last ned grønn Avtale om alternativ ordning verneombud