Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

I Arbeidsmiljølovens formål bestemmelse kapittel 1-1, er det fra 01.01.20, lagt til at det skal legges til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. Dette bør forstås at virksomheten skal jobbe for en kultur på arbeidsplassen der det er stor takhøyde for meningsutveksling og der konstruktiv kritikk eller andre ytringer er ønskelig som grunnlag for bedring og utvikling i virksomheten. Dette er ikke kun viktig for varsling, men også når det gjelder samarbeid og medvirkning i virksomheten.

Et viktig hensyn bak innføring av arbeidsmiljølovens varslingsregler er å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelses forhold og medvirke til en åpen varslingskultur i virksomheter. Gjelder nå også innleide arbeidstakere.

Lovbestemmelsene om varsling bygger på det grunnleggende syn at en «whistleblower» - en våken medarbeider med en kritisk holdning som tør å si ifra – representerer en verdi både for bedriften og samfunnet.

 

Hva er varsling?

Reglene i Arbeidsmiljøloven kapittel 2A om varsling, må ses i sammenheng med kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Der det sies fra, kan ulykker og sykdom avverges eller reduseres, faremomenter kan avdekkes og begynnende trakassering eller diskriminering forebygges eller forhindres. Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling.

For at det skal være effekt ved varsling, samtidig som det skal tas hensyn til den ansattes lojalitetsplikt, må det som utgangspunkt legges til grunn i virksomheten at det er ønskelig at arbeidstakere sier ifra om kritikkverdige forhold. Innleide arbeidstakere har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser gjelder ikke for utsendte arbeidstakere, jf. aml § 1-7.

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom å rapportere avvik og varsle?

Alle ansatte er ansvarlig og har rett til å rapportere avvik i henhold til Arbeidsmiljøloven §3-1, samt varsle om kritikkverdige forhold jf.  virksomhetens etiske retningslinjer og Arbeidsmiljøloven kap. 2 A. Varsling.

Avvik er brudd på lover og regler knyttet til fysisk og psykisk arbeidsmiljø, avvik defineres som uønskede hendelser og forbedringspunkter i forhold til:

 • ikke oppfylt krav i lov, forskrift og eksterne retningslinjer (myndighetskrav)
 • ikke oppfylt interne rutiner, prosedyrer, retningslinjer og evt. standarder
 • skader, nesten uhell, uønskede hendelser og uakseptable forhold

Alle virksomheter skal ha rutiner for hvordan varsle avvik. Avvik skal meldes inn av den som observerer hendelsen, avviket skal rapporteres til nærmeste leder ved bruk av avvikssystemet. Avvik skal meldes med navn.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig og følge virksomhetens rutiner for varsling. Kritikkverdige forhold kan være:

 • kriminalitet (internt i virksomheten, utslipp/forurensninger ytre miljø
 • forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • mobbing og trakassering
 • korrupsjon
 • diskriminering
 • brudd på personvernlovgivning
 • brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
 • brudd på tydelige rutiner som er nedfelt i skriftlige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelsen.

Varsling kan gjennomføres anonymt. Varsling har et eget kapittel i Arbeidsmiljøloven § 2-A


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Skjema for varsling av kritikkverdige forhold
 • Last ned grønn Rutine for varsling etter Arbeidsmiljøloven kap 2
 • Last ned grønn Varsling - verdier og vern