Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Alle virksomheter skal i henhold til Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid kartlegge farer og på bakgrunn av dette vurdere risiko og etablere planer og beredskap for å redusere risikoforholdene. Det  er daglig leder som har ansvaret for at det er etablert tiltak for ivareta sikkerhet og beredskap på arbeidsplassen.

 

Beredskap er definert som alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av ulykker som har skjedd.

 

Det er flere lover som regulerer kraver til sikkerhet på arbeidsplassen:

Arbeidsmiljøloven: arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstaker fysiske og psykiske helse og velferd. Ved planlegging av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Ved alvorlige ulykker, så har virksomhet en meldeplikt til Arbeidstilsynet.

 

Forurensningsloven: Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven: Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

 

EL-tilsynsloven: Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Her finner du lover og forskrifter


loven grønn Se linker nevnt i temasiden over


Ofte stilte spørsmål

Er det krav til brannøvelse på arbeidsplassen?

Kravet til brannøvelser er regulert i Forskrift om brannforebygging §12. Det skal iverksettes rutiner som sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Alle som oppholder seg på arbeidsplassen skal ha tilstrekkelig informasjon slik at de kan unngå brann og opptre riktig ved brann. Det anbefales dermed å øve for å kunne dokumentere å sikre seg at dette er tilfelle. Her har både huseier og leietaker et ansvar.

Når må jeg etablere industrivern?

Du vil finne en oversikt over hvilke virksomheter som må etablere et industrivern i Forskrift om industrivern § 2.

 

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan også pålegge en virksomhet å etablere industrivern dersom virksomheten etter sin registrerte hovedaktivitet faller utenfor forskrift, men likevel driver aktivitet som nevnt i forskrift.

 

Videre kan NSO pålegge andre virksomheter enn dem som omfattes i Forskrift om industrivern § 2 å etablere industrivern når dette anses nødvendig ut i fra virksomhetens risiko eller beliggenhet.

Er det krav til brannvarslere og slokkeutstyr på arbeidsplassen?

Eier av næringsbygg skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslereEieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

 

a)

formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

 

b)

pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

 

c)

skum- eller vannapparat på minst 9 liter

 

d)

skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

 

e)

annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. Dette er tydeliggjort i Forskrift om brannforebygging § 7.

Er det krav om førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs på arbeidsplassen?

Det skal være hensiktsmessig førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig på alle steder hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig. Det skal gis opplæring, og om nødvendig øvelse i bruken av dette.

 

Du vil kunne lese mer om førstehjelpsutstyr på Arbeidstilsynet sin temaside om førstehjelpsutstyr eller du kan også kontakte Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste AS for veiledning og eventuelt bestille et førstehjelpskurs tilpasset din virksomhet.


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Varslingsplan ved ulykke på prosjekt
  • Last ned grønn Beredskapsplan ved brann i lokaler
  • Last ned grønn Instruks førstehjelp