For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og  sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Det er et ledelsesansvar å skape forståelse og gode holdninger i organisasjonen for viktigheten av HMS-arbeidet. De ansatte skal ha anledning til å ytre seg og medvirke i organisasjonenes arbeide på området jf Arbeidsmiljølovens kapittel 3 og Internkontrollforskriften.

 

play video icon Video hentet fra videoserien Månedens mening: Revisjon av internkontroll (8:27)

 

Som en del av internkontrollforskriften §5 har arbeidsgiver et ansvar for å dokumentere at det foretas systematisk overvåkning og en årlig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

 

For virksomheter med få ansatte og liten risiko

Det kan være tilstrekkelig å dokumentere gjennomgang av HMS-systemet som et punkt i referat fra gjennomgangen med ledelsen, eller ta i bruk mal «Forenklet gjennomgang av HMS systemet – ditt formanavn».

En vernerunde er også et verktøy du kan benytte for å foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

 

For virksomheter med mange ansatte og/eller høy risiko/de som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid

En grundig vurdering og gjennomgang kan foretas en gang i året eller i henhold til en revisjonsplan. Her vil det være naturlig å sette ned et revisjonslag, som f.eks kan bestå av daglig leder, verneombud, representant fra bedriftshelsetjenesten etc.

Grønn Jobb har utviklet maler for hvordan du kan gjennomføre en internrevisjon i en større virksomhet. Malene er bygd opp etter prinsippene i en internasjonal standard ISO 19011:2018

 

I forkant av store revisjoner bør du som arbeidsgiver ha gjennomført en risikobasert tilnærming til planlegging av revisjonen.

I henhold til ISO 19011:2018, så bør du som arbeidsgiverunder planlegging og gjennomføring av revisjonen tatt hensyn til følgende:

 1. sammensetningen av revisjonslaget og lagets samlede kompetanse;
 2. hensiktsmessige metoder for dokumentkontroll;
 3. muligheter til å forbedre virkningen og effektiviteten til revisjonsaktivitetene;
 4. hvilke risikoer ineffektiv planlegging av revisjonen medfører når det gjelder å oppnå målene for revisjonene;
 5. hvilke risikoer utførelsen av revisjonen medfører for området/ansatte du skal revidere

Ønsker du bistand på hvordan du skal gjennomføre en revisjon, så kan du kontakte oss i Grønn Jobb. Vi har utdannet revisjonsleder tilknyttet vårt fagteam.

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Må jeg gjennomføre en revisjon av HMS arbeidet?

Ja, i henhold til både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften må du foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

 

Omfanget av revisjonen er avhengig av virksomhetens størrelse og risikoforhold. I mindre virksomheter kan ofte en vernerunde og bruk av en enkel revisjonsmal være nok for å tilfredsstille kravene fastsatt i lovverket.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Forenklet gjennomgang av HMS-systemet: ditt firma
 • Last ned grønn Eksempel: Revisjonsplan
 • Last ned grønn Rutinemal: Intern revisjon
 • Last ned grønn Sjekkliste: Revisjon
 • Last ned grønn Mal: revisjonsrapport
 • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i åpningsmøte - internrevisjon
 • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i avslutningsmøte - internrevisjon