Alle virksomheter skal iht. krav i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) kunne dokumentere sitt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet overfor tilsynsmyndighetene, også hvordan virksomheten jobber med elsikkerhet.

 

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn. Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale el tilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

 

Det lokale elektrisitet tilsynet (DLE)

Det lokale elektrisitet tilsynet (DLE) skal føre tilsyn med at kravene i Internkontrollforskriften etterleves. Det gjøres ved revisjon og kontroll av virksomheter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for hvor ofte og hvordan tilsynene skal gjennomføres. Lokalkunnskap, risikovurderinger og prioriteringer vil også påvirke hvor ofte den enkelte virksomhet vil få besøk. Tilsynet blir normalt varslet i brevs form til virksomheten. DLE kan velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre den praktiske delen av tilsynet. Opplysninger om dette vil eventuelt fremkomme av brevet. Tilsynspersonellet som gjennomfører kontrollen skal også legitimere seg.

El sikkerhet komp

Alle virksomheter som benytter elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal, gjennom sin internkontroll, sørge for at sikkerheten bli ivaretatt. Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold. Det viktigste er at systemet er tilpasset til akkurat deres virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.

 

Her finner du lover og forskrifter

 

 

Ved revisjon og tilsyn

Under en revisjon vil det bli vurdert om internkontrollsystemet er dekkende iht. Internkontrollforskriftens intensjoner, om det er godt tilpasset den aktuelle virksomheten og om det fungerer som forutsatt. I praksis foregår dette gjennom intervjuer av sentrale personer i virksomheten, gjennomgang av aktuell dokumentasjon og kontroll av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

I forkant av et tilsynsbesøk kan det være fornuftig å gjennomgå disse punktene og finne frem aktuell dokumentasjon.

Brannsikkerhet komp

I forkant av et tilsynsbesøk kan det være fornuftig å gjennomgå disse punktene og finne frem aktuell dokumentasjon.

 

Generelle forhold:

 • Har virksomheten oversikt over lover og forskrifter som er viktige for virksomheten?
 • Deltar arbeidstakerne i arbeidet med internkontrollen og har de nødvendig opplæring
 • Har virksomheten satt seg skriftlige mål for sikkerhetsarbeidet?
 • Er det dokumentert hvem som gjør hva i virksomheten?
 • Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget og elektrisk utstyret?
 • Hvordan er ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker?
 • Har virksomheten kartlagt hvilke farer som finnes knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det dokumenterte planer og tiltak for å redusere risikoforhold knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det skriftlige rutiner for kontroll av egne elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Har virksomheten skriftlige rutiner for behandling av avvik på elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det rutiner for melding av el-ulykker, herunder kjennskap til gjeldende skjema fra DSB for melding av el-ulykker?
 • Hvordan etterser og dokumenterer virksomheten at internkontrollen fungerer som forutsatt?
 • Finnes det rutiner for å arkivere og oppbevare samsvarserklæringer og dokumentasjon fra elektroentreprenører?El sikkerhet2 kompDersom virksomheten benytter elektromedisinsk utstyr:
 • Er virksomheten kjent med ​Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr?
 • Har virksomheten en systematisk oversikt over elektromedisinsk utstyr?
 • Finnes det rutiner for kontroll av utstyret ved innkjøp og før bruk?
 • Finnes det rutiner for opplæring av personell?
 • Finnes det rutiner for vedlikehold av elektromedisinsk utstyr?
 • Finnes det rutiner for kassasjon/vraking av farlig utstyr?
 • Finnes det rutiner for melding av ulykker/hendelser med medisinsk utstyr?


Ofte stilte spørsmål

Hvem er det som fører EL-tilsyn?

Det er det lokale elektrisitet tilsynet (DLE) som skal føre tilsyn med at kravene i Internkontrollforskriften etterleves.

 

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn.

 

Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale el tilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE kan velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre den praktiske delen av tilsynet.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Internkontroll Elsikkerhet - Ditt firmanavn
 • Last ned grønn Oversikt utstyr: Elektromedisinsk utstyr
 • Last ned grønn Risikovurdering: Elsikkerhet - Ditt firmanavn