Ferie er viktig for alle som er arbeidstakere med rett til ferie og feriepenger. Grensen mellom arbeidstid og fritid kan for mange ansatte være visket noe ut, og den enkeltes ferierettigheter er derfor viktige.

 

Ferieloven

Første utgave av Ferieloven kom i 1990 og har siden den tid hatt noen endringer.

Ferieloven regulerer retten til ferietid og rett til feriepenger, og det er lovens formål til kap.1 å sikre disse rettighetene I loven er det bestemt at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis ferietid.

På samme måte er det fastslått at arbeidstakeren i utgangspunktet plikter å avvikle ferietiden hvert år.

Utgangspunktet i ferieloven er at bestemmelsen i loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstakeren.

Foregående ferieår er opptjeningsår for inneværende ferieår. Inneværende ferieår er samtidig opptjeningsår for neste ferieår. Ferieår som opptjeningsår følger kalenderåret.

 

Hvor mange feriedager har arbeidstaker rett til?

I henhold til Ferieloven §5 har arbeidstaker rett til 25 virkedager, (4 uker og 1 dag) ferietid hvert ferieår. Arbeidstakere over 60 år har krav på 6 virkedager ekstra ferie, jf. Ferieloven §5.

En arbeidstaker må ha tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos arbeidsgiveren. Arbeidstaker som tiltrer etter 30 september har ifølge §5 bare krav på ferietid med inntil 6 virkedager (1 uke) hos den nye arbeidsgiveren.

Arbeidstakeren kan kreve at minst 18 virkedager (3 uker) gis i sammenheng i perioden 1. juni til 30. september (hovedferien). Det kan avtales at ferien skal tas ut forskuddsvis, altså før ferieåret begynner. Slik avtale kan ikke omfatte mer enn 12 virkedager (2 uker).

Egenmelding - banner

Loven åpner også for adgang til å overføres 12 virkedager til påfølgende ferieår. Avtale må gjøres skriftlig for å være gyldig. Dersom den ansatte blir helt arbeidsufør før ferien tar til, kan vedkommende kreve å få utsatt ferien til senere i ferieåret.

Loven åpner også for at en ansatt som blir arbeidsufør i ferien, kan kreve denne delen av ferien utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. Et vilkår er at arbeidsuførheten må ha vart i minst 6 dager. Må dokumenteres med en legeerklæring.

En ansatt kan også motsette seg at ferie legges i en periode hvor den ansatte har fødsels- eller omsorgspermisjon.

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Dette står i loven om ferie


Ofte stilte spørsmål

Jeg har byttet arbeidsgiver og tatt ut ferie, har jeg krav på ferie hos ny arbeidsgiver?

Du kan ikke kreve mer ferie totalt enn det som er Ferielovens norm.

Min nye arbeidsgiver krever at jeg tar ut ferie, selv om jeg ikke har full opptjening. Kan han kreve dette?

Dersom bedriften tar fellesferie og stenger ned driften, må også du som ansatt uten full opptjening ta ferie.

Jeg jobber skift og har flere fridager i min ferie. Leder sier at jeg ikke har krav på ekstra feriedager når min ferie kommer på disse dagene, stemmer dette?

Ja, det er riktig. Dette er fordi Ferieloven ikke gir rett til en forholdsmessig reduksjon av den enkelte arbeidstakers arbeidstid, men sikrer 25 virkedager fritid, uavhengig av om arbeidstakeren i perioden ferien avvikles.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

    • Last ned grønn Søknad om ferie
    • Last ned grønn Søknad om overføring av ferie
    • Last ned grønn  Mal: Ferieplan 2020