Regler rundt arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10 og i eventuelle tariffavtaler bedriften er pliktig til å følge eller er bundet opp av. Med arbeidstid menes tiden den ansatte står til disposisjon til arbeidsgiver.

Lovens bestemmelser gjelder for alle arbeidstakere med enkelte unntak. Eksempler på unntak er arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger.

Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er:

 • 9 timer i løpet av 24 timer
 • 40 timer i løpet av 7 dager

Det er fastsatt kortere ukentlig arbeidstid for skift-, turnus-, natt-, og søndagsarbeid. Timene som blir nevnt her er effektiv arbeidstid uten pauser.

Play video ikon Hentet fra videoserien Månedens mening #12: De 5 viktigste tingene du må vite om arbeidstid (06:41)

 

Pauser

Arbeidstaker har rett til minst en pause når den daglige arbeidstiden er mer enn 5,5 timer. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den den daglige arbeidstiden er minst åtte timer.

Pausen skal ikke regnes som arbeidstid, med mindre det ikke finnes tilfredsstillende pauserom eller den ansatte må opp-holde seg på arbeidsplassen i pausen.

 

Overtid

Overtid kan bare benyttes når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Antall overtidstimer regnes fra når lovens grenser for alminnelig arbeidstid er overskredet. For dagarbeid regnes det som overtid først etter 9 timer per dag eller 40 timer per uke. For skift, turnus, nattarbeid m.m. er grensen for den ukentlige arbeidstiden lavere.

Er arbeidstiden gjennomsnittsberegnet, påløper det ikke overtid før grensene for den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden overskrides.

Overtidsbetaling etter loven er ordinær lønn + et tillegg på minst 40 prosent.

For deltidsansatte som jobber mer enn stillingsprosenten sin, er arbeidstiden mellom stillingsprosenten og 100 prosent stil-ling definert som merarbeid. Dette er ikke overtid.


Lovens grenser for overtid er:

 • 10 timer i løpet av 7 dager
 • 25 timer i 4 sammenhengende uker
 • 200 timer innenfor en periode på 52 uker

Samlet arbeidstid, dvs. ordinær arbeidstid og overtid, må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av 7 dager.

 

Dette står i loven om arbeidstid


loven grønn  Arbeidsmiljøloven § 10-2. Arbeidstidsordninger

 

 

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden. Dette gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid mot tilsvarende mindre i andre perioder. Se § 10-5.

I gjennomsnitt skal en slik ordning ikke overstige lovens/tariff-avtalens grenser for alminnelig arbeidstid.

NB! Gjennomsnittsberegning forutsetter en skriftlig avtale med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte, eller etter en tillatelse fra Arbeidstilsynet.

 

Oversikt over arbeidstiden

Det skal foreligge oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og tillitsvalgte.

 

Rett til redusert arbeidstid

Dersom det ikke er til vesentlig ulempe for bedriften, kan arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner eller som har fylt 62 år, ha rett til redusert arbeidstid.

 

Arbeidsplaner

Arbeidsgivere som har ansatte som arbeider til ulike tider på døgnet har en plikt til å utarbeide arbeidsplaner for disse, Se § 10-3. Dette innebærer at det må utarbeides en skriftlig arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes ansatt representant/tillitsvalgte. Dette skal skje så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen.

photo-1521127021408-f33c67dfcb76

Natt-, søndags- og helgedagsarbeid

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsmiljøloven definerer nattarbeid som arbeid mellom kl. 21:00 og kl. 06:00.

2-skift som legges mellom kl. 06:00–00:00 regnes ikke som nattarbeid.

Søn- og helgedagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Det skal være arbeidsfri fra kl 18:00 dagen før søn-/helgedag og til kl 22:00 dagen før neste virkedag.

 

Vaktordninger

Ved beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen («hjemmevakt») er hovedregelen at 1/5 av vakten regner som arbeidstid. 

Det kan skriftlig avtales annen beregningsmåte med tillitsvalgte på bedrifter med tariffavtale, eller dette kan fastsettes av Arbeidstilsynet der belastningen ved slike vaktordninger tilsier en lavere omregningsfaktor enn 1/5.

Ved vaktordning på arbeidsplassen (arbeid av passiv karakter) regnes all tid på vakt som arbeidstid, men arbeidstiden kan forlenges.


Ofte stilte spørsmål

Jeg har en stilling som tilsier 37,5 timers arbeidsuke, men har jobbet 40 timer. Har jeg krav på overtidsbetaling?

Dersom du har jobbet 40 timer, så vil du ikke ha krav på overtidsbetaling for 2,5 timer. Unntak er dersom arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale der dette er omtalt. Overtidsbetaling starter når du har jobbet over 40 timer og det ikke foreligger noen avtale om gjennomsnittsberegning etc.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Timeliste
 • Last ned grønn Arbeidsplan – ulike arbeidstider
 • Last ned grønn Arbeidstidsbestemmelser
 • Last ned grønn Medleverordninger i institusjoner
 • Last ned grønn
  Rutine for registrering av arbeidstid ved din virksomhet
 • Last ned grønn Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • pdf icon Presentasjon: Arbeidstid