Et arbeidsforhold er et kontraktsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren. Arbeidsgiverens gjenytelse i avtaleforholdet er å betale lønn.

 

Utgangspunktet i arbeidsavtalen er dermed at arbeidstakeren ikke har rett til lønn med mindre den ansatte utfører tjeneste for arbeidsgiveren.

Reglene i Arbeidsmiljøloven, Folketrygdeloven og Ferieloven bygger på arbeidsavtalens grunnleggende utgangspunkt om ytelse mot ytelse.

Ansettelse komp

I Arbeidsmiljøloven kap.14-6 er minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen skissert. Arbeidsavtalen skal alltid inneholde opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet og minimum minste kravene til kap.14-6 i Arbeidsmiljøloven.

Kravet om skriftlig arbeidsavtale er ikke et vilkår for gyldig ansettelse. Ansettelsesforholdet består også om det bare foreligger en muntlig avtale, men mangel på arbeidsavtale vil være i arbeidsgiverens disfavør dersom det er tvil om hvordan arbeidsavtalen skal tolkes.

 

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler der arbeidstakeren gis rett til permisjon, se temaområde Permisjon.

Ferieloven bygger også på grunnprinsippet om at lønn forutsetter arbeid. I ferietiden betales det ikke ut lønn, men feriepenger. Se temaområde Ferie.

 

play video icon Video fra videoserien Grønn Jobb forklarer: Hvordan fylle ut arbeidsavtale (7 min)

 

I henhold til Arbeidsmiljøloven kap.1-9 kan det ikke utformes arbeidsavtaler som er til ugunst for arbeidstaker, men du vil alltid kunne avtale vilkår som er bedre enn det som følger lovens bestemmelser.

Det kan også vurderes å utarbeid en egen stillingsinstruks til den ansatte. Denne kan ligge som et vedlegg til arbeidsavtale. Dette gjelder spesielt dersom det er særlige krav eller forventninger til stillingen.

 


Ofte stilte spørsmål

Kan arbeidsgiver sette en prøvetid i arbeidsavtalen?

Det er en forutsetning for at prøvetid skal være gjeldende at den er avtalt skriftlig. Eventuelle prøvetidsbestemmelser er dermed et av de punktene som arbeidsavtalen i henhold til Arbeidsmiljøloven kap.14-6 bør inneholde. Prøvetid kan avtales inntil 6 måneder.

Kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden?

Dersom du har hatt fravær i prøvetiden som ikke skyldes bedriften, for eksempel sykefravær, omsorgepermisjon, ferie, kan arbeidsgiver bestemme at ferietiden skal forlenges tilsvarende fraværets lengde. Dette er i henhold til Arbeidsmiljøloven kap. 15-6.

 

Vilkåret for forlengelse er at arbeidsgiveren i arbeidsavtale har varslet skriftlig om at en slik forlengelse kan skje. Arbeidsgiver må også innen utløpet av prøvetiden varsle om en slik forlengelse vil finne sted.

Kan arbeidsgiver forlenge prøvetid fra 3 måneder til 6 måneder etter ansettelseavtale er signert?

Er den opprinnelige prøvetid avtalt kortere enn seks måneder, kan arbeidsgiver i samarbeid med den ansatte utvide denne innen 6 måneders fristen, men da må du som ansatt være enig i dette.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: norsk
  • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: engelsk
  • Last ned grønn Standard arbeidsavtale: norsk og engelsk (elektronisk)
  • Last ned grønn Eksempel arbeidsavtale: Renhold
  • Last ned grønn Arbeidsavtale og rammeavtale ved tilkalling